Read in English.

Với sự hỗ trợ của Bridge Housing, Nhóm thuê nhà người Việt được thành lập vào tháng 11 năm 2016 bởi những người thuê nhà của Bridge Housing là người Việt Nam. Nhóm hiện có 25 thành viên và nhóm tổ chức họp gặp mặt hàng quý. Sáng kiện này là một phần của Chương trình Building Bridges và nhằm thu hút sự tham gia của những người thuê nhà của Bridge Housing có nền tảng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.

VietnameseTenantGroupFF

Nhóm hướng tới:

  • Kết nối những người thuê nhà người Việt với các nhóm người thuê nhà khác của Bridge Housing và với cộng đồng.
  • Tạo cơ hội cho người thuê nhà người Việt nói lên tiếng nói của họ, cung cấp các phản hồi và đóng góp các sang kiến nhằm hoàn thiện các dịch vụ của Bridge Housing.
  • Cung cấp các hỗ trợ về các cách thực hành tốt để duy trì việc thuê nhà cho những người thuê nhà người Việt.
  • Thúc đẩy và giúp đỡ những người thuê nhà người Việt tham gia các chương trình, sự kiện và hoạt động của Bridge Housing dành cho người thuê nhà.
  • Hỗ trợ người thuê nhà người Việt chia sẻ nền văn hóa Việt Nam với những nhóm thuê nhà khác và cộng động địa phương của họ

Nhóm đã thực hiện thành công các dự án và hoạt động sau đây:

  • Một dự án Big Ideas Grant nhằm tổ chức Ngày Tết Việt Nam cho những người thuê nhà tại đường Rowley, Eveleigh.
  • Tham gia và trỡ giúp tổ chức sự kiện Time To Talk và đóng góp những điệu múa đẹp đại diện cho nền văn hóa của miền Bắc và miền Nam Việt Nam.
  • Tham gia vào các cuộc họp liên lạc của TAG hàng tháng nhằm đóng góp ý kiến và nhận thông tin cập nhật từ Bridge Housing.

Để biết thông tin hãy liên hệ với chị Anna Barker 8324 0851 hoặc email aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.